_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/05/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/mhgr_barandbench_2024-05_7c1b7d2a-75a6-4c0d-969b-a21eab60066e_supreme_court_of_india__web_page_1600x-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee Maharashtragr| Promotion of wine industry| सन 2023-24 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत.. - MH General Resource Maharashtragr| Promotion of wine industry| सन 2023-24 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत.. - MH General Resource

Maharashtragr| Promotion of wine industry| सन 2023-24 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत..

सन 2023-24 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत..

शासन निर्णय :-

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी तसेच द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१, दि.१९/१०/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले.

सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमतः विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबत ची योजना शासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे.

Telegram Group Join Now

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०१/०४/२०२४ व दिनांक ०४/०२/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार वाईन उत्पादक घटकास प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रलंबित दावे निकाली काढणे व सदर योजनेची अंमलबजावणी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. १३ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

त्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी राज्यकर सह आयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) नाशिक विभाग नाशिक, राज्यकर सह आयुक्त मोठे करदाते कक्ष-३ मुंबई, राज्यकर सह आयुक्त पुणे विभाग पुणे, राज्यकर सह आयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग सोलापूर यांचेकडून प्रोत्साहन परताव्याबाबत प्राप्त प्रस्ताव व उद्योग संचालनालयामार्फत उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. ०५ ते १२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार सन २०२०-२१,२०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षाचे प्राप्त प्रलंबित दाव्यांकरीता रु. १४,९९,४५,२१५/- एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे.

वाईन-उद्योगास-प्रोत्साहन

Related Posts

हुंडा निषिद्ध कायदा, १९६१ | Dowry Prohibition Act, 1961

हुंडा ही लग्नाच्या वेळी मुलाकडून किंवा मुलीकडून विरुद्ध बाजूच्या कुटुंबाला देण्यात येणारी भेट आहे. ही भेट पैसे, मालमत्ता किंवा वस्तू सोने स्वरूपात घेतली जाते. Telegram Group Join Now [[भारत]भारतात हुंड…

महिलांचे संरक्षण घरगुती हिंसाचार अधिनियम, २००५ | Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

आधुनिक काळात मानवाच्या नीतिमूल्यातील घसरणीमुळे आणि वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे स्त्रीची अशा वंदनीय अवस्थेतून दयनीय रूपात परिवर्तन झालेले दिसते. ह्याला पुरावा म्हणजे दररोज नित्य नवनवीन प्रकारचे होणारे स्त्री…

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती कायदा, २०१५ | Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ (कायद्याचे योग्य नाव)[२] हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे रोखण्यासाठी लागू केलेला भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. हा…

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा २०१३ | Sexual Harassment of Women at Work (Prevention, Prevention and Redressal) Act 2013

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, 2013 हा भारतातील एक वैधानिक कायदा आहे जो महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न…

Wine Sale in Super Mart | सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअरमध्ये (Shelf in Shop) पद्धतीने वाईन ची विक्री

सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअरमध्ये कुलूपबंद कपाटामधून (Shelf in Shop) पद्धतीने वाईन ची विक्री करण्याची संकल्पना राबविणे. नियमात दुरुस्ती करण्याकरिता प्रारूप अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागविण्याबाबत

विदेशी दारू निर्मिती | Liquor laws | Foreign Liquor Production

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग “Maharashtra state excise” “विदेशी दारू निर्मिती” The Maharashtra distillation of spirit and manufacture of potable liquor rules, 1966 Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *