_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee May, 2022 - MH General Resource May, 2022 - MH General Resource

राज्य उत्पादन शुल्क: परवाना शुल्क 2021-22 | परवाना प्रकार आणि खर्च

उत्पादन शुल्क परवाना शुल्क 2021-22 | Distillery for Manufacture of Spirit, Distillation Method, Grape Brandy, Licence for manufacture of Beer/Wine, For Microbrewery, Vendors Licence for sale of…

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क: संपूर्ण माहिती | केस फाईल आणि प्रोसेस..

Maharashtra State Excise: The primary function of the department is to collect Excise duty on the alcoholic products and to regulate the trade of these products. This…

गृह शाखा कामे: आंदोलनातील खटले | खाद्यागृह परवाना व लॉजींग परवाना | पेट्रोलपंप साठा | नुकसान भरपाई | स्फोटक परवाना | एपत प्रमाणपत्र

1.महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्ये विषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती इ.विघातक कृत्यांना आळा घालणे कायदा 1981 अन्वये स्थानबध्द करणे.2.राजयकीय व सामाजीक आंदोलनातील खटले मागे घेणे बाबत.3.भारतीय शस्त्र अधिनियम…

महसुली कामे: शेत जमिनीस रहिवास | नविन शर्त जमिन विक्री परवानगी | अकृषिक वापर | वाडयांचे महसूली गावात रुपांतर | अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी वनहक्काची मान्यता

1.शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करुन देणे.2.शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील रहीवास / वानिज्य कारणासाठी अतिक्रमण नियमित करणे.3.महानगरपालिका / नगरपालिका हद्दीतील शेत जमिनीस…

किनारपट्टीवरील लहान बंदरे/बहुउद्देशीय जेट्टी/कार्गो टर्मिनल्स (रो-रो सर्व्हिसेस ) यांच्या विकासाकरीता मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिकार प्रदानाबाबत..

महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरे/बहुउद्देशीय जेट्टी/कार्गो टर्मिनल्स (रो-रो सर्व्हिसेस ) यांच्या विकासाकरीता मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या, कलम -63-एक अ मधील अधिकार प्रदानाबाबत…. PDF Telegram…

गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषिक वापराची प्रक्रीया दिशा-निर्देश..

गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषिक वापराची प्रक्रीया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतूदींनुसार करावयाच्या कार्यवाही संदर्भातील…

भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषी, रहिवासी व वाणिज्यीक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार..

भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषी, रहिवासी व वाणिज्यीक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मधे रूपांतरीत करण्याकरीता नियमांचे प्रारुप शासन राजपत्रात पुर्व…

भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषिक किंवा निवासी किंवा वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी..

भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषिक किंवा निवासी किंवा वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मधे रूपांतरीत करण्याकरीता शासन राजपत्रात…

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 31मध्ये सुधारणा करण्याबाबत 30 May 2019 Telegram Group Join Now

अधिसूचना – महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, 1948

अधिसूचना – महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, 1948 PDF Telegram Group Join Now