_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/03/","Post":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्र - MH General Resource मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्र - MH General Resource

मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्र

Spread the love

नोंदणी शुल्कनोंदणी 3

Telegram Group Join Now
अ.क्र. Noकामाचे स्वरुपअर्ज नमुनाशुल्क्‍नियम
1. मोटार कॅब मीटर सहP. CO.P.A. नियम 75 (1)
  1परवाना शुल्क 500 
  2नुतणीकरण शुल्क 500 
  3प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क 500 
  मोटार कॅब विना मीटर सहP. CO.P.A.  
  1परवाना शुल्क 1000 
  2नुतणीकरण शुल्क 1000 
  3प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क 1000 
  मॅक्सी कॅबP. CO.P.A.  
  1परवाना शुल्क 1000 
  2नुतणीकरण शुल्क 1000 
  3प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क 1000 
  वरिल अ. ब. क मधील वाहना व्यतिरिक्त इतर वाहनेP. CO.P.A.  
  1परवाना शुल्क 1000 
  2नुतणीकरण शुल्क 1000 
  3प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क 1000 
  टप्पा वाहनP. ST.P.A.  
  1परवाना शुल्क 1000 
  2नुतणीकरण शुल्क 1000 
  3प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क 1000 
  माल मोटार वाहनP.C.D.C.A  
  1परवाना शुल्क 1000 
  2नुतणीकरण शुल्क 1000 
  3प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क 1000 
  खाजगी सेवा वाहनP.PR.S.A  
  1परवाना शुल्क 1000 
  2नुतणीकरण शुल्क 1000 
  3प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क 1000 
2 पर्यटक कॅबP.CO.T.A  
  1परवाना शुल्क 1500 
  2नुतणीकरण शुल्क 1500 
  पर्यटक कॅब वाहना व्यतिरिक्त इतर पर्यटक वाहने   
  1परवाना शुल्क 5000 
  2नुतणीकरण शुल्क 5000 
3 1 2राष्ट्रीय परवानाN.P.GD.C.A  
   परवाना शुल्क 1500 
   नुतणीकरण शुल्क 1500 
4 1तात्पुरता परवाना प्रत्येक चार कॅलेंडर महिन्यासाठि किंवा त्यांच्या भागासाठीP.Tem.A1000 
5  ऑटोरिक्षा परवानाP.CO.P.A नियम 75 (2)
  1मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र 15000 
  2मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षत्रा व्यतिरिक्त 10000 
6  टॅक्सी परवाना   
   मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र 25000 
   मुंबई महानगरक्षेत्रा व्य् तिरिक्त्‍ परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र 20000 
7  ऑटोरिक्षा सहित  कॅब संवर्गातील परवाव्यांचे हस्तांतरण.Tr.P.A20000 
  1मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे व पुणे शहर. 25000 
  2वरिल नमुदठिकाणे वगळता महाराष्ट्र राज्याकरिता 5000 
  3खालील नमूद अर्जदारांना शुल्क्‍ माफ आहे.वारसदारन्यालयांच्या आदेशान्वये झालेले हस्तांतरणकुंटुबामधील हस्तांतरण   
8  प्रवासी वाहूतुक कुठल्याही प्रदेशा करिता किंवा राज्याकरिता करण्याकरिता  भाडे तत्त्वावर करार केल्यासP.Co.S.P.A300विषेश परवाना 88(8) नुसार
9  विहित तत्त्वावर मुदतीत परवाना नुतनीकरण न केल्यासमोटार वाहन कायदा 1988 कलम 81 (2) अन्वेय परवाना नुतनीकरणकरिता अर्ज हा परवाना मुदत समाप्तीच्या दिंनाका पूर्वी 15 दिवस करणे    
   अ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दोन महिन्याच्या आत  200 
   ब) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर चार महिन्याच्या आत 500 
   क) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर सहा महिन्याच्या आत 1000 
   ड).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर आठ महिन्याच्या आत 2000 
   इ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिन्याच्या आत 4000 
   ई) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर 5000 

Related Posts

मोटार वाहन विभाग | Mandatory Signs

Spread the love

Spread the love Mandatory Signs Straight Prohibitedor No Entry Vehicles Prohibited In One Direction Vehicles Prohibited In One Direction Vehicles Prohibited In Both Direction All Vehicles Prohibited…

विभागाविषयी : मोटार वाहन विभाग

Spread the love

Spread the love मोटार वाहन विभाग स्थापनेचा उद्देश राज्यातील औद्योगिक विकासामुळे ग्रामिण व नागरी क्षेत्रात परिवहन सेवेवर प्रचंड ताण पडलेला आहे. त्याचप्रमाणे जलद परिवहनासाठी दुचाकी वाहने, चार…

मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्र

Spread the love

Spread the love नोंदणी शुल्कनोंदणी1 Telegram Group Join Now अ. क्र सेवेचे स्वरूप नमूना क्र. दस्तऐवज वाहनाचा प्रवर्ग शुल्क रूपये 1 नवीन वाहनाची नोंदणी नमूना 20 विक्री…

मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्र

Spread the love

Spread the love केंद्रीय मोटार वाहन नियम,1989 मधील 32 नुसार शुल्क् Telegram Group Join Now अ. क्र. सेवेचे नाव नमूना क्र. दस्तऐवज वाहनाचा वर्ग शुल्क रूपये 1…

नागरिकांची सनद : मोटार वाहन विभाग | Citizen’s Charter

Spread the love

Spread the love

Maharashtra Electric Vehicle Registration

Spread the love

Spread the love महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणी Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *